CỰU HỌC SINH

Xin thực tập tại TH School

Họ và tên cựu học sinh*
Ngày sinh*
Số điện thoại*
Email*
Cơ sở học*
Năm học tốt nghiệp tại TH School*
Bạn đang học hoặc đã tốt nghiệp trường đại học nào?*
Chuyên ngành của bạn là gì?*
Bạn mong muốn được thực tập tại phòng ban nào của nhà trường?*
Bạn mong muốn được bắt đầu thực tập vào thời gian nào?*
Bạn mong muốn được thực tập tại cơ sở nào?*
* Xin lưu ý rằng thông tin bạn gửi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng bởi TH School. Nếu bạn muốn liên lạc với một giáo viên về con mình, vui lòng truy cập danh bạ giáo viên của chúng tôi và gửi e-mail cho họ.