THÔNG TIN HỌC SINH

Họ và tên*
Ngày sinh*
Giới tính*
Quốc tịch*
Lớp hiện đang theo học*
Trường hiện đang theo học*
Ứng tuyển vào lớp*
Ứng tuyển vào năm học*
2024-2025 2025-2026

THÔNG TIN PHỤ HUYNH

Họ tên phụ huynh*
Số điện thoại*
Email*
Lựa chọn cơ sở*
* Xin lưu ý rằng thông tin bạn gửi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng bởi TH School. Nếu bạn muốn liên lạc với một giáo viên về con mình, vui lòng truy cập danh bạ giáo viên của chúng tôi và gửi e-mail cho họ.