Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Stephen West

Stephen West

Tổng hiệu trưởng - Hiệu trưởng khối trung học Chùa Bộc

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Hiệu trưởng khối Trung học Hòa Lạc và quản lý học thuật tại TH School Vinh

Zoe Yvette Jeffrey

Zoe Yvette Jeffrey

Hiệu trưởng Tiểu học và Mầm non

Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Hiệu trưởng Việt Nam cho toàn hệ thống trường TH School