Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Stephen West

Stephen West

Tổng hiệu trưởng - Hiệu trưởng khối trung học Chùa Bộc

Jane Frances Ball

Jane Frances Ball

Phó Tổng hiệu trưởng - Hiệu trưởng khối Trung học Hòa Lạc

Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Hiệu trưởng Việt Nam cho toàn hệ thống trường TH School