Lớp 6 - 8

Chương trình trung học cơ sở quốc tế (IMYC) là một chương trình học tập nghiêm ngặt được thiết kế xoay quanh các nhu cầu quan trọng của não bộ thanh thiếu niên. Chương trình của chúng tôi có trọng tâm tổng thể, đặc biệt chú ý đến sự phát triển cá nhân của học sinh và các giá trị của tư duy quốc tế. Nhằm mục đích truyền cảm hứng và thúc đẩy các học sinh, các đơn vị bao gồm các chủ đề có liên quan trên toàn cầu như giao tiếp, tinh thần kinh doanh, thách thức và trách nhiệm.

Lớp 6 - 8

Chương trình giảng dạy trung học cơ sở  Cambridge là một chương trình học thuật nghiêm ngặt được thiết kế xoay quanh những nhu cầu quan trọng của não bộ của trẻ vị thành niên.Chương trình của chúng tôi có trọng tâm tổng thể và đặc biệt chú ý đến sự phát triển cá nhân của học sinh cùng các giá trị của tư duy quốc tế. 

Chương trình Trung học Cơ sở Cambridge cung cấp các môn học bằng tiếng Anh, bao gồm: toán học, khoa học, tiếng Anh, nhân văn, nghệ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất, STEM và Tin học.

Văn học, giáo dục công dân,  lịch sử và địa lý Việt Nam được giảng dạy như một phần của chương trình bằng tiếng Việt.

LIÊN KẾT ĐẾN TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Lớp 6   |   Lớp 7  |    Lớp 8