Mô hình 80/20 độc đáo

Với chương trình học tối ưu khi kết hợp 80% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, và 20% thời lượng các môn Việt Nam học bao gồm tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, học sinh TH School được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mang tính quốc tế, nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị cốt lõi của Việt Nam.

Với chương trình học tối ưu khi kết hợp 80% thời lượng giảng dạy bằng tiếng Anh, và 20% thời lượng các môn Việt Nam học bao gồm tiếng Việt, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, học sinh TH School được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mang tính quốc tế, nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị cốt lõi của Việt Nam.